Facta, non verba!

onas.jpg

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг

ПРЕАМБУЛА

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) ФОП Васюков Геннадій Геннадійович (Свідоцтво про реєстрацію 2748219035) (далі за текстом - "Виконавець") укласти договір про надання послуг з будь-якою особою, яка має повну та нічим не обмежену правоздатність і дієздатність. Якщо Ви не згодні з будь-яким із пунктів цього Договору, чи Вам не зрозуміло яке-небудь положення цього Договору, пропонуємо Вам відмовитися від запропонованих послуг оскільки даний Договір є договором приєднання (стаття 634 Цивільного кодексу України) може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому.

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Відповідно до умов цього Договору Виконавець, за завданням Замовника, зобов'язується особисто (або шляхом залучення третіх осіб, дотримуючись при цьому вимог п. 3.1 цього Договору), у порядку і на умовах, передбачених цим Договором, надавати послуги (виконувати роботи), у тому числі, але не обмежуючись:

 • Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
 • Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
 • Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
 • Веб-портали;
 • Діяльність у сфері права;
 • Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
 • Рекламні агентства;
 • Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації.
 1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір укладається шляхом приєднання Замовника до запропонованих умов з дотриманням ст. ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Замовник не має права пропонувати Виконавцю свої умови Договору.

2.2. Договір укладається шляхом повного та безумовного прийняття умов Договору.

2.3. Висловленням згоди Замовника з умовами цього Договору буде вважатися натиснення кнопки оплатити на сайті www.vop.com.ua

2.4. Місцем укладення цього Договору є місто Запоріжжя.

 

 1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Умови надання окремих послуг (виконання робіт), вартість, строк надання, порядок оплати та будь-які інші умови можуть бути погоджені в порядку, передбаченому п. 3.3 та іншими положеннями цього Договору.

3.2. Сторони підтверджують, що під час виконання цього Договору Виконавець діє як незалежний підрядник згідно з чинним законодавством України та в жодному разі не може розглядатись як найманий працівник Замовника або як його агент або представник.

3.3. Виконавець приступає до надання послуг (виконання робіт) за цим Договором після отримання від Замовника передоплати та відповідного завдання (далі - Технічне завдання), яке може бути:

3.3.1. Надано електронною поштою на адресу Виконавця, зазначену в цьому Договорі (далі - Спосіб-1).

3.3.2. Погоджено між Замовником та Виконавцем усно або з використанням відповідних засобів зв'язку (в тому числі по телефону, з використанням skype, telegram тощо) (далі - Спосіб-2) (надалі разом іменуються як «Способи», а будь-який окремо як «Спосіб»).

3.4. Замовник забезпечує Виконавця усією інформацією, необхідною для надання послуг (виконання робіт) за цим Договором.

3.5. Загальна ціна цього Договору визначається як сума вартості всіх наданих послуг (виконаних робіт), погоджених сторонами.

3.6. Замовник здійснює попередню оплату замовлених послуг за цим Договором шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця з використанням системи WayForPay Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансової компанії «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» у сумі погодженій Сторонами одним зі Способів.

3.7. Розрахунки між Сторонами здійснюються виключно у гривнях.

3.8. У випадку, якщо при наданні послуг (виконанні робіт) за цим Договором Виконавцем за завдання Замовника створено об'єкт права інтелектуальної власності, Сторони мають погодити вартість виключних майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, тобто авторську винагороду за передачу відповідних виключних майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

3.8.1. Розмір авторської винагороди за виключні майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності погоджується Сторонами окремо.

3.8.2. Порядок виникнення виключних майнових прав Замовника на об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути створені Виконавцем в процесі надання послуг (виконання робіт) за цим Договором, визначається розділом 5 цього Договору.

3.9. У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) Замовник протягом 3 днів з моменту надання послуги (виконання роботи) зобов’язаний надіслати на адресу Виконавця обґрунтовані зауваження, які Виконавець повинен розглянути протягом 3 днів з моменту отримання таких зауважень. За наслідками розгляду зауважень Замовника Виконавець зобов’язаний усунути виявлені недоліки або надати мотивовану відповідь на зауваження Замовника. У разі неможливості усунення виявлених недоліків Замовник має право вимагати відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги) та повернення надмірно сплаченої суми

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов'язаний:

4.1.1. своєчасно та в порядку, передбаченому цим Договором приймати від Виконавця надані послуги (виконані роботи), які відповідають умовам цього Договору;

4.1.2. своєчасно оплачувати надані Виконавцем послуги (роботи) у розмірі та в строки, передбачені даним Договором.

4.1.3. надавати Виконавцю інформацію, необхідну останньому для належного надання послуг (виконання робіт) за Договором.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. контролювати хід виконання та/або якість надання послуг (виконання робіт) Виконавцем шляхом направлення Виконавцю запитів у будь-який Спосіб.

4.2.2. одержувати від Виконавця всю необхідну інформацію про послуги (роботи), що надаються шляхом направлення Виконавцю запитів у будь-який Спосіб.

4.2.3. Відмовитися від Договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим, повідомивши про намір такої відмови Виконавця не пізніше, ніж за 5 днів. У такому випадку Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику отримані згідно з цим Договором кошти за винятком вартості робіт (послуг), що фактично були виконані (надані) на момент отримання повідомлення про намір Замовника відмовитися від Договору.

4.3. Виконавець зобов'язаний:

4.3.1. своєчасно та на висококваліфікованому рівні надати Замовнику послуги (роботи), визначені цим Договором;

4.3.2. після закінчення або у випадку дострокового розірвання даного Договору передати Замовникові всі матеріали, документи, які були отримані від Замовника.

4.3.3. при наданні послуг (виконанні робіт) по Договору та при створенні об'єктів права інтелектуальної власності не використовувати без попередньої письмової згоди Замовника будь-які об'єкти правової охорони, авторське (у тому числі виключне) право на які не належить Виконавцю та/або право (ліцензія) на використання яких у Виконавця відсутнє. Умови використання прав інтелектуальної власності, що належать третім особам будуть узгоджуватися Сторонами у Додаткових угодах до Договору;

4.3.4. на вимогу Замовника інформувати про поточний стан надання послуг (виконання робіт) по телефону, факсу, за допомогою електронної пошти тощо.

4.3.5. надавати послуги (виконувати роботи) по Договору не порушуючи при цьому положення чинного законодавства, що застосовується до Договору, та будь-які права (у тому числі права на об'єкти права інтелектуальної власності), що належать третім особам.

4.4. Виконавець має право:

4.4.1. отримувати у Замовника необхідну для надання послуг (виконання робіт) у рамках даного Договору інформацію. У випадку неможливості надання послуг (виконання робіт) через ненадання зазначеної інформації Виконавець негайно повинен повідомити про це Замовника;

4.4.2. самостійно визначати місце надання послуг (виконання робіт);

4.4.3. отримувати оплату наданих послуг (виконаних робіт) відповідно до умов даного Договору з використанням системи WayForPay Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансової компанії «ВЕЙ ФОР ПЕЙ».

 

 1. ПРАВА НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

5.1. Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, які будуть створені в процесі виконання Виконавцем даного Договору, у тому числі передбачені Цивільним Кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24.07.1971, зміненого 02.10.1979), Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, а також іншими міжнародними нормативно-правовими актами, а саме:

- право на використання об'єкта інтелектуальної власності,

- виключне право дозволяти використовувати об'єкт інтелектуальної власності,

- виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання,

- а також інші права, які існують на сьогоднішній день або будуть існувати у майбутньому,

належать Виконавцю.

5.2. Виключне право на використання об'єкту інтелектуальної власності дозволяє Виконавцю використовувати його у будь-якій формі і будь-яким способом та без будь-яких умов.

5.3. Виключне право Виконавця на дозвіл чи заборону використання об'єкту інтелектуальної власності, який буде створено за цим Договором, дає йому право дозволяти або забороняти:

1) відтворення об'єкту інтелектуальної власності;

2) публічну демонстрацію і публічний показ;

3) будь-яке повторне оприлюднення об'єкту інтелектуальної власності, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;

4) переклади об'єкту інтелектуальної власності;

5) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни об'єкту інтелектуальної власності;

6) включення об'єкту інтелектуальної власності як складової частини до інших об'єктів інтелектуальної власності;

7) відчуження об'єкту інтелектуальної власності будь-яким способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників об'єкту інтелектуальної власності;

8) відчуження будь-яким способом оригіналу або примірників об'єкту інтелектуальної власності;

9) імпорт, експорт примірників об'єкту інтелектуальної власності;

10) будь-які інші способи використання, які існують на сьогодні та ті, що існуватимуть в майбутньому.

5.4. Виключні майнові права Виконавця на об'єкти права інтелектуальної власності, створені в процесі виконання Виконавцем даного Договору, поширюються як на готовий об'єкт права інтелектуальної власності, так і на матеріали, отримані в ході його розробки, породжувані ними аудіовізуальні відображення, незалежно від мови та форми вираження, включаючи вихідний текст і об'єктний код.

5.5. Виконавець, як автор, реалізуючи своє право на ім'я у відношенні створених ним об'єктів права інтелектуальної власності (немайнове авторське право) у період надання послуг (виконання робіт) за даним Договором у якості загального правила обирає наступну форму зазначення свого імені:

ФОП Васюков Геннадій Геннадійович

5.6. Авторська винагорода за передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути створені Виконавцем під час виконання цього Договору, в разі передачі таких прав Замовнику має бути визначена (погоджена) в окремому договорі.

5.7. Розроблені в ході реалізації даного Договору Виконавцем ідеї, ноу-хау, методики й інша інформація можуть будь-яким способом безстроково використовуватися Замовником у власній діяльності без будь-яких зобов'язань відносно Виконавця.

5.8. Виконавець гарантує, що послуги (роботи), які надаються Замовникові, не порушують авторських і патентних прав, комерційних таємниць та інших прав третіх осіб, а у разі порушення таких прав, зобов'язується власними силами та/або за власний рахунок вирішувати усі претензії та позови таких третіх осіб.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне виконання замовлення, в разі, якщо прострочення виконання сталося з вини Замовника, в тому числі, але не виключно, в разі ненадання Замовником необхідної інформації чи документів для виконання замовлення.

6.4. Правом, яке регулює цей Договір, є матеріальне право України.

 

 1. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. Спори, з яких Сторони не прийдуть до згоди в ході переговорів, передаються на розгляд суду.

 

 1. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, а саме - військові дії, проведення антитерористичної операції на території, де здійснює діяльність одна із сторін Договору, введення надзвичайного стану, страйки, заворушення, аварії, стихійні лиха, природні явища, зміни в законодавстві України, діяльність державних органів, що обмежує можливість Фінансової Компанії виконувати умови цього договору, а також інші події, які прямо перешкоджають виконанню умов цього, і які Сторони не могли передбачити або запобігти розумними діями.

8.2. Строк виконання зобов'язань Сторін, які передбачені цим Договором, продовжується на строк дії обставин форс-мажору.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набирає чинності з моменту, укладення цього Договору в порядку Розділу 2 і діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.